Participants:
Xie Shangbin, Louis Chong, Teo Wai Chin, Viril Tan, Ashley Ho, Jocelyn Chng, Maybelle Lek, Bernice, Lakshman, Celine Lim, Birte, Pier, Michelle Chua, Derrick Siu, Chi-an Chang, Chu Chu Yuan, Chan Sze-Wei, Faye Lim, Felicia Lim 
Opening Facing: Molinari, Argentina 
Closing Facing: Rio de Janeiro, Brasil 

Photos by Chan Sze-Wei